Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel akademicki - nauki rolnicze
Kod: 231004
Liczba odwiedzin: 1249
Synteza: Kształci w zakresie dziedzin nauk rolniczych i dyscyplin naukowych na poziomie wyższym; zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu nauk: leśnych, rolnictwa i ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, zootechniki i rybactwa; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje ich wyniki; przygotowuje podręczniki akademickie; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami; znajduje zatrudnienie w grupach pracowników: dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych.
Zadania zawodowe:
 • kształcenie i wychowywanie studentów;
 • prowadzenie działalności naukowej w zakresie nauk rolniczych;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wykonywanie zadań zawodowych nauczyciela akademickiego, na określonych przez rektora uczelni stanowiskach;
 • opracowywanie, rozwijanie i doskonalenie programów nauczania, z uwzględnieniem dotychczasowych wyników badań naukowych i przyszłych wymagań z zakresu nauk leśnych, rolnictwa i ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, zootechniki i rybactwa;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń, seminariów i eksperymentów
 • przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz sprawowanie opieki naukowej nad studentami;
 • pełnienie roli opiekuna prac licencjackich lub magisterskich oraz roli recenzenta i egzaminatora;
 • prowadzenie badań i opracowywanie nowych lub udoskonalanych metod upraw polowych, ochrony i rekultywacji gruntów oraz ochrony roślin;
 • prowadzenie badań w zakresie upraw ogrodniczych i hodowli roślin ogrodniczych oraz opracowywanie lub doskonalenie metod upraw i hodowli;
 • prowadzenie badań i doradztwo w zakresie nowoczesnych technik i technologii, podnoszących jakość produktów żywnościowych oraz opracowywanie nowych asortymentów produktów;
 • prowadzenie badań i doradztwo związane z technologią żywienia człowieka oraz opracowaniem norm żywieniowych dla różnych grup ludności;
 • prowadzenie badań naukowych, eksperymentów i obserwacji mających na celu intensyfikację gospodarki rybackiej;
 • prowadzenie innych badań objętych zakresem nauk rolniczych, publikowanie ich wyników oraz wykorzystywanie ich w dydaktyce;
 • przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i innych pomocy dydaktycznych z zakresu nauk rolniczych do prowadzonych wykładów i ćwiczeń;
 • prowadzenie konsultacji dla studentów.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w kształceniu doktorantów;
 • prowadzenie seminarium dyplomowego;
 • organizowanie i uczestniczenie w seminariach, sympozjach, konferencjach, kongresach krajowych i zagranicznych, kołach naukowych itp.;
 • pełnienie funkcji organizacyjnych w uczelni, instytucie, katedrze, zakładzie,  laboratorium itp.;
 • udzielanie konsultacji naukowych i przeprowadzanie ekspertyz;
 • wykonywanie innych zajęć związanych z procesem dydaktycznym, badawczym i badawczo-dydaktycznym oraz promocją uczelni i innych jej podległych jednostek organizacyjnych.

partners

shortcut-links

 go-to-top