INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk systemów teleinformatycznych

Kod: 251101

2. Opis zawodu

Analityk systemów teleinformatycznych 6 przeprowadza analizę możliwości zastosowania rozwiązań teleinformatycznych w celu automatyzacji 1 wybranych procesów w przedsiębiorstwie klienta.

Opis pracy

Analityk systemów teleinformatycznych współpracuje z klientem w celu opisania procesów biznesowych, jakie funkcjonują w danym przedsiębiorstwie. Ustala, które procesy mogą być zautomatyzowane.

Celem pracy w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych jest:

 • przeprowadzenie analizy funkcjonowania technologii teleinformatycznych w kontekście konkretnego zastosowania,
 • sporządzenie opisu procesów biznesowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie klienta i ustalenie, które z nich mogą być zautomatyzowane,
 • przygotowanie na bazie modelu biznesowego analizy systemowej (notacji 5) zawierającej opisy funkcjonalne, niefunkcjonalne oraz procesowe systemu wraz z określeniem jego istotnych warunków i ograniczeń również w formie diagramów struktur 2 i zachowań 3.

Analityk systemów teleinformatycznych jest odpowiedzialny za prawidłowe zinterpretowanie potrzeb biznesowych oraz ich przełożenie na wymagania funkcjonalne 8, wymagania niefunkcjonalne 9 i jakościowe tak, aby dostarczone rozwiązanie systemowe odpowiadało przedstawionym potrzebom.

Osoba pracująca na stanowisku analityk systemów teleinformatycznych dokumentuje swoje prace zgodnie z przyjętymi standardami UML (Unified Modeling Language) 7. Efektem pracy jest dokumentacja opisująca wymagania klienta, pozwalająca na przygotowanie projektu i rozpoczęcie procesu tworzenia oprogramowania.

Powstałe analizy są konsultowane z przedstawicielami i zespołami zamawiającego oraz realizującego projekt tworzenia oprogramowania. W procesie realizacji analityk systemów teleinformatycznych reprezentuje klienta wobec projektantów i programistów.

Zawód analityk systemów teleinformatycznych podlega specjalizacji i profilowaniu z uwagi na różnorodność dziedzin życia, wspieranych przez rozwiązania informatyczne. Poszczególne projekty/systemy teleinformatyczne różnią się od siebie, dlatego mimo podobnych czynności praca analityka nie jest monotonna, środowisko pracy należy uznać za zmienne.

Sposoby wykonywania pracy

Analityk systemów teleinformatycznych wykonuje pracę o charakterze usługowym, w której dominują relacje człowiek – dane. Jego praca polega m.in. na:

 • identyfikowaniu procesów w przedsiębiorstwie, które mogą być zautomatyzowane z zastosowaniem systemów teleinformatycznych,
 • identyfikowaniu potrzeb klientów i użytkowników w zakresie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz procesowych systemu teleinformatycznego,
 • analizowaniu i dokumentowaniu potrzeb klientów i użytkowników w zakresie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz procesowych systemu teleinformatycznego,
 • ustalaniu specyficznych wymagań branży i określaniu ich wpływu na system teleinformatyczny,
 • ustalaniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu teleinformatycznego,
 • opracowywaniu dokumentacji systemu teleinformatycznego z uwzględnieniem jego spójności, kompletności i możliwości realizacji,
 • konsultowaniu wyników analizy z informatykami – programistami, wykonawcami systemu teleinformatycznego,
 • analizowaniu zgłaszanych przez pracowników zmian w systemach teleinformatycznych pod kątem możliwości ich zastosowania,
 • udzielaniu wsparcia analitycznego zespołowi realizującemu system teleinformatyczny na etapach projektowania, implementacji 4, testowania oraz wdrożenia systemu,
 • przygotowywaniu szkoleń dla ostatecznych użytkowników systemu w zakresie posługiwania się nim,
 • zapewnianiu użytkownikom systemu teleinformatycznego wsparcia technicznego na etapie jego stosowania.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Miejscem pracy w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych są pomieszczenia przeznaczone do szeroko pojętej pracy biurowej, zlokalizowane m.in.:

 • w firmie, w której jest zatrudniony,
 • w siedzibie klienta, u którego zbiera dane i prowadzi prezentację proponowanych rozwiązań teleinformatycznych, negocjuje warunki umowy,
 • we własnym domu lub mieszkaniu, w przypadku wykonywania pracy zdalnie.

Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Praca jest wykonywana przeważnie w pozycji siedzącej, umożliwiającej ergonomiczną obsługę sprzętu komputerowego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Analityk systemów teleinformatycznych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • dobrej klasy komputer przenośny lub stacjonarny z oprogramowaniem biurowym oraz specjalistycznym, wspomagającym proces prowadzonych analiz,
 • urządzenia zapewniające dostęp do internetowej sieci przewodowej lub bezprzewodowej,
 • drukarkę, niszczarkę, kserokopiarkę, skaner, bindownicę,
 • telefon lub inne urządzenia telekomunikacyjne, umożliwiające komunikację ze zleceniodawcą,
 • sprzęt do prezentacji multimedialnej (rzutnik, ekran).

Organizacja pracy

Analityk systemów teleinformatycznych przeważnie wykonuje swoją pracę na terenie firmy, w której jest zatrudniony. Jednak z racji tego, że realizacja części zadań zawodowych wymaga częstych i regularnych kontaktów z przedstawicielami klienta bądź użytkownika końcowego, część zadań wykonuje poza stałym miejscem pracy. Czasowo może nim być użyczone pomieszczenie w siedzibie klienta. Pracodawcy w niektórych przypadkach zezwalają także na to, aby cześć zadań zawodowych (np. przygotowywanie prezentacji, obliczeń itp.) analityk systemów teleinformatycznych wykonywał w swoim domu lub mieszkaniu. Praca w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych na ogół jest wykonywana w systemie jednozmianowym, w wymiarze 8 godzin dziennie.

Ze względu na zadaniowy charakter pracy i rozliczanie analityka systemów teleinformatycznych z efektów jego pracy, pracodawcy dopuszczają stosowanie także nienormowanego czasu pracy. W zależności od wielkości firmy, możliwości organizacyjnych pracodawcy oraz złożoności realizowanego projektu, realizacja zadań zawodowych w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych może się odbywać samodzielnie lub zespołowo. Analityk systemów teleinformatycznych wykonując swoje zadania współpracuje m.in. z klientem, projektantem systemów teleinformatycznych i programistami. W przypadku współpracy z zagranicznymi firmami może zachodzić konieczność dostosowania czasu pracy do właściwej strefy czasowej. Osoby specjalizujące się w tej dziedzinie informatyki mogą również założyć własną firmę i świadczyć usługi innym podmiotom.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Analityk systemów teleinformatycznych większość czasu spędza, pracując przy komputerze, wykonując swoje zadania w pozycji siedzącej. Z tego powodu narażony jest m.in. na:

 • bóle karku i pleców,
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • kifozę piersiową (która może prowadzić do powstania garbu),
 • zmiany w układzie kostno-stawowym nadgarstka, zespół cieśni nadgarstka,
 • obrzęki nóg (powstawanie żylaków),
 • czynniki biologiczne przy słabej wentylacji pomieszczeń.

Czas spędzony przed monitorem komputerowym może powodować:

 • uczucie zmęczenia,
 • choroby oczu, m.in. zespół suchego oka,
 • bóle i zawroty głowy.

W zawodzie analityk systemów teleinformatycznych należy także uwzględnić czynnik stresu, który może wynikać z pracy pod presją czasu (krótkie terminy wykonywania zadania) czy też kontaktów z ludźmi (klientami, programistami, projektantami itp.).

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód analityk systemów teleinformatycznych ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność układu kostno-stawowego;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • ostrość słuchu,
 • spostrzegawczość,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;

w kategorii sprawności i zdolności

 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 • zdolność koncentracji uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

 • dążenie do osiągania celów,
 • dbałość o jakość pracy,
 • dokładność,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą,
 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • odpowiedzialność za działania zawodowe,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • zainteresowania informatyczne,
 • zamiłowanie do ładu i porządku.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4 Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych pod względem wydatku energetycznego należy do prac lekkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji w zakresie informatyzacji wybranych procesów w przedsiębiorstwie.

W zawodzie analityk systemów teleinformatycznych wymagana jest sprawność intelektualna, zręczność rąk i palców oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu analityk systemów teleinformatycznych są m.in.:

 • wady i dysfunkcje wzroku, których nie można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami oraz zaburzenia w zakresie rozróżniania barw i małych szczegółów (daltonizm),
 • brak koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zaburzenia sprawności rąk i zręczności palców,
 • poważne schorzenia kręgosłupa,
 • niepełnosprawność narządu słuchu, która nie może być skorygowana aparatem słuchowym w przypadku co najmniej jednego ucha, tak aby możliwa była komunikacja werbalna.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych wymagane jest wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych ułatwia posiadanie:

 • dyplomu ukończenia studiów I oraz II stopnia na kierunku informatyka, telekomunikacja, analityka biznesu lub pokrewnym oraz posiadanie odpowiednio tytułu licencjata lub magistra,
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, np. w zakresie analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych, modelowanie systemów i procesów, certyfikowany analityk systemów IT, analityka danych itp.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych są m.in.:

 • suplement dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów,
 • zaświadczenia o udziale w szkoleniach wewnętrznych organizowanych w przedsiębiorstwie wyspecjalizowanym w zakresie informatyzacji procesów w przedsiębiorstwie,
 • certyfikat CCBA (Certificate of Competency in Business Analysis, w dosłownym tłumaczeniu na język polski certyfikat kompetencji w analizie biznesowej),
 • zaświadczenia o udziale w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe,
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w zakresie czytania dokumentacji technicznej systemów teleinformatycznych oraz w mowie na poziomie komunikatywnym.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych ma możliwość m.in.:

 • rozpocząć pracę od stanowiska stażysty/praktykanta lub pracować pod nadzorem bardziej doświadczonego analityka, a następnie wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko asystenta, młodszego analityka, analityka i starszego analityka, czy też głównego analityka,
 • po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, kompetencji organizacyjnych i w obszarze kierowania ludźmi awansować na stanowisko kierownicze średniego szczebla, np.: lider projektu, kierownik zespołu, wydziału/działu, a następnie na stanowisko kierownicze wyższego szczebla, np.: zastępca dyrektora, dyrektor instytucji,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych branżowych szkoleniach, seminariach, konferencjach,
 • rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie i potwierdzanie kompetencji w zawodach pokrewnych, w tym podejmując studia podyplomowe w obszarach pokrewnych lub komplementarnych, m.in. w następującym zakresie: analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych, modelowanie systemów i procesów, certyfikowany analityk systemów IT, analityka danych itp.,
 • założyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z analizą systemów teleinformatycznych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Uczelnie wyższe:

 • poprzez wydanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia potwierdzają nabycie odpowiednio tytułu licencjata lub magistra na kierunku informatyka, telekomunikacja, analityka biznesu lub pokrewnym,
 • wydają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych np. w zakresie: analityka biznesowa i wdrażanie systemów informatycznych, modelowanie systemów i procesów, certyfikowany analityk systemów IT, analityka danych.

Kompetencje w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych potwierdza także certyfikat CCBA (Certificate of Competency in Business Analysis) wydawany przez International Institute of Business Analysis.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

251102

Projektant/architekt systemów teleinformatycznych

251103

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę