INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Analityk systemów teleinformatycznych

Kod: 251101

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Analizowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie pod kątem automatyzacji i wsparcia przez system teleinformatyczny.
 • Z2 Identyfikowanie wymagań prawnych i przepisów branżowych oraz określanie ich wpływu na system teleinformatyczny.
 • Z3 Definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu teleinformatycznego.
 • Z4 Analizowanie wymagań systemu teleinformatycznego pod kątem spójności, kompletności i możliwości realizacji.
 • Z5 Opracowywanie dokumentacji funkcjonalnej i niefunkcjonalnej systemu teleinformatycznego zgodnie z przyjętym standardem opisu.
 • Z6 Zapewnianie wsparcia analitycznego wykonawcom systemu na etapach projektowania, implementacji, testowania oraz wdrażania systemu teleinformatycznego.
 • Z7 Zapewnianie wsparcia technicznego i prowadzenie szkoleń z rozwiązania dla użytkowników systemu.

Kompetencja zawodowa Kz1: Analizowanie procesów pod kątem ich automatyzacji oraz opracowywanie dokumentacji systemu teleinformatycznego obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Analizowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie pod kątem automatyzacji i wsparcia przez system teleinformatyczny

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody i techniki identyfikowania oraz zbierania danych na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie pod kątem możliwości ich automatyzacji z zastosowaniem systemów teleinformatycznych;
 • Technikę tzw. punktów widzenia;
 • Metody i techniki pozyskiwania informacji od użytkowników i klientów bezpośrednich oraz pośrednich na temat ich potrzeb w zakresie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz procesowych systemu teleinformatycznego;
 • Metody analizowania i dokumentowania potrzeb klientów i użytkowników w zakresie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz procesowych systemu teleinformatycznego.
 • Identyfikować procesy zachodzące w przedsiębiorstwie;
 • Zbierać dane na temat procesów zachodzących z przedsiębiorstwie;
 • Analizować dokumentacje procesów zachodzących w przedsiębiorstwie;
 • Prowadzić analizy stanowiskowe procesów zachodzących w przedsiębiorstwie;
 • Wskazywać możliwości automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie z zastosowaniem systemów teleinformatycznych;
 • Stosować technikę tzw. punktów widzenia;
 • Prowadzić wywiady z przyszłymi użytkownikami i klientami systemu w celu identyfikacji ich potrzeb odnośnie systemu teleinformatycznego;
 • Pozyskiwać informacje od pracowników pośrednio zainteresowanych funkcjonowaniem systemu (np. kierownictwa, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo itp.);
 • Analizować zebrane informacje w zakresie wymagań funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz procesowych systemu teleinformatycznego;
 • Porządkować uzyskane informacje z różnych punktów widzenia poprzez stosowanie np. metody scenariuszowej;
 • Dokumentować wymagania klientów i użytkowników;
 • Dokumentować zagadnienia organizacyjne i techniczne w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Z2

Identyfikowanie wymagań prawnych i przepisów branżowych oraz określanie ich wpływu na system teleinformatyczny

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Metody i techniki analizowania przepisów prawnych, branżowych i firmowych oraz oceniania ich wpływu na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego;
 • Metody dokumentowania prowadzonych analiz wpływu specyficznych wymagań prawnych i przepisów branżowych na system teleinformatyczny.
 • Analizować wymagania prawne pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie systemu teleinformatyczego;
 • Analizować standardy i przepisy organizacyjne właściwe dla firmy, branży pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie systemu teleinformatyczego;
 • Oceniać wpływ specyficznych wymagań prawnych i przepisów branżowych na system teleinformatyczny;
 • Dokumentować wyniki prowadzonych analiz wpływu specyficznych wymagań prawnych i przepisów branżowych na system teleinformatyczny.

Z3

Definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu teleinformatycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki zarządzania wymaganiami;
 • Metody i techniki definiowania wymagań funkcjonalnych systemu teleinformatycznego;
 • Metody i techniki definiowania wymagań niefunkcjonalnych systemu teleinformatycznego;
 • Zasady tworzenia diagramów UML (Unified Modeling Language);
 • Techniki tworzenia modeli analitycznych;
 • Sposoby zapisów wymagań systemowych;
 • Sposoby definiowania warunków pracy i ograniczeń systemu teleinformatycznego.
 • Prowadzić zarządzanie wymaganiami, w tym identyfikować prawdopodobieństwo zmian oraz znaleźć wzajemne powiązania między wymaganiami;
 • Formułować wymagania funkcjonalne dla systemu teleinformatycznego, czyli ustalać co ma realizować system, jakie ma spełniać funkcje, jakie dostarczać usługi, jak ma się zachowywać w określonych sytuacjach;
 • Formułować wymagania niefunkcjonalne dla systemu teleinformatycznego, czyli ustalać jak system ma realizować swoje zadania, w tym określać np. wymagania dotyczące koniecznych zasobów, ograniczeń czasowych, niezawodności, bezpieczeństwa, przenośności, współpracy z określonymi narzędziami i środowiskami, zgodności z normami i standardami i przepisami prawnymi, zasady tajności i prywatności;
 • Stosować diagramy UML (Unified Modeling Language) do tworzenia modeli analitycznych;
 • Sporządzać zapisy wymagań systemowych w języku naturalnym, przy użyciu formalizmów i konwencji np. z zastosowaniem odpowiednio zaprojekotowanych tabel i formularzy;
 • Sporządzać zapisy wymagań systemowych w postaci elementów projektu systemu np. z zastosowaniem interfejsów systemowych;
 • Sporządzać zapisy wymagań systemowych za pomocą notacji matematycznej;
 • Definiować warunki pracy i ograniczenia systemu teleinformatycznego.

Z4

Analizowanie wymagań systemu teleinformatycznego pod kątem spójności, kompletności i możliwości realizacji

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Narzędzia ułatwiające analizę i modelowanie systemów teleinformatycznych;
 • Metody i techniki analizowania wymagań systemu teleinformatycznego pod kątem spójności, kompletności i możliwości realizacji;
 • Zasady przygotowywania prezentacji projektu systemu teleinformatycznego;
 • Metody i techniki prezentowania projektu systemu teleinformatycznego;
 • Metody i techniki zbierania opinii od wykonawców systemu teleinformatycznego;
 • Zasady dokumentowania prowadzonych konsultacji.
 • Posługiwać się komputerem oraz oprogramowaniem biurowym i wspomagającym prowadzenie analiz;
 • Analizować wymagania systemu teleinformatycznego pod kątem spójności;
 • Analizować wymagania systemu teleinformatycznego pod kątem kompletności;
 • Analizować wymagania systemu teleinformatycznego pod kątem możliwości realizacji;
 • Przygotowywać prezentację opracowanej wstępnej wersji systemu teleinformatycznego;
 • Prezentować wstępną wersję systemu teleinformatycznego wykonawcom systemu;
 • Zbierać od wykonawców systemu teleinformatycznego informacje odnośnie możliwości realizacji projektu i jego doskonalenia;
 • Dokumentować proces prowadzonych konsultacji z wykonawcami systemu teleinformatycznego;
 • Uwzględniać wyniki prowadzonych analiz w projekcie opracowywanego systemu teleinformatycznego.

Z5

Opracowywanie dokumentacji funkcjonalnej i niefunkcjonalnej systemu teleinformatycznego zgodnie z przyjętym standardem opisu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady opracowywania dokumentacji funkcjonalnej i niefunkcjonalnej systemu teleinformatycznego zgodnie z przyjętym standardem opisu.
 • Analizować uwagi zgłaszane przez klientów, użytkowników bezpośrednich i pośrednich, a także wykonawców systemu teleinformatycznego;
 • Wprowadzać zmiany do dokumentacji systemu;
 • Dokumentować system z zastosowaniem przyjętych standardów opisu;
 • Dokumentować zagadnienia organizacyjne i techniczne w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Z6

Zapewnianie wsparcia analitycznego wykonawcom systemu na etapach projektowania, implementacji, testowania oraz wdrażania systemu teleinformatycznego

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady udzielania wsparcia analitycznego wykonawcom systemu na etapach projektowania, implementacji, testowania oraz wdrażania systemu teleinformatycznego.
 • Udzielać wsparcia analitycznego wykonawcom systemu na etapie projektowania systemu teleinformatycznego;
 • Udzielać wsparcia analitycznego wykonawcom systemu na etapie implementacji systemu teleinformatycznego;
 • Udzielać wsparcia analitycznego wykonawcom systemu na etapie testowania systemu teleinformatycznego;
 • Udzielać wsparcia analitycznego wykonawcom systemu na etapie wdrażania systemu teleinformatycznego.

Z7

Zapewnianie wsparcia technicznego i prowadzenie szkoleń z rozwiązania dla użytkowników systemu

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Sposoby udzielania wsparcia technicznego użytkownikom systemu;
 • Metody i techniki identyfikacji potrzeb szkoleniowych uczestników szkolenia, przygotowywania materiałów dydaktycznych, prowadzenia szkolenia, ewaluacji szkolenia i doskonalenia jakości pracy własnej w obszarze prowadzenia szkoleń.
 • Udzielać wsparcia technicznego użytkownikom systemu teleinformatycznego;
 • Identyfikować potrzeby szkoleniowe użytkowników systemu w zakresie stosowania systemu teleinformatycznego;
 • Przygotowywać materiały szkoleniowe oraz pomoce dydaktyczne w zakresie stosowania systemu teleinformatycznego;
 • Prowadzić szkolenia z zastosowaniem metod aktywizujących dla użytkowników stosujących system teleinformatyczny;
 • Zbierać opinie uczestników szkolenia na temat prowadzonego szkolenia;
 • Doskonalić swoje działania w obszarze prowadzenia szkoleń.

Pracownik w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych powinien posiadać kompetencje społeczne, niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w zakresie analizowania procesów pod kątem ich automatyzacji oraz opracowywania dokumentacji systemu teleinformatycznego.
 • Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zespole uczestniczącym w procesie analizowania procesów pod kątem ich automatyzacji oraz opracowywania dokumentacji systemu teleinformatycznego.
 • Oceniania zagrożeń występujących w miejscu pracy podczas wykonywania analiz procesów pod kątem ich automatyzacji i opracowywania dokumentacji systemu teleinformatycznego oraz podejmowania działań adekwatnych do tych zagrożeń.
 • Kontrolowania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań zawodowych dotyczących analizowania procesów pod kątem ich automatyzacji oraz opracowywania dokumentacji systemu teleinformatycznego.
 • Podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w kontekście prowadzenia analiz procesów pod kątem ich automatyzacji oraz opracowywania dokumentacji systemu teleinformatycznego.
 • Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności w środowisku pracy.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową oraz obowiązującymi przepisami, normami w pracy, w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych, a także predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu analityk systemów teleinformatycznych.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu analityk systemów teleinformatycznych

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie analityk systemów teleinformatycznych, nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisu kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę