Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Zawartość stron

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
 
RUCH BEZWIZOWY dla obywateli UkrainyW dniu 11 czerwca 2017r. został wprowadzony ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą. Obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności posiadania wizy.
W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów (np. posiada zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi).
Okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen w ramach ruchu bezwizowego
nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180 – dniowego okresu (liczy się łączny okres pobytu na terytorium wszystkich państw obszaru Schengen w tym Polski.
Cudzoziemiec, których zamierza przyjechać i przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może nadal ubiegać się o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, uprawniającej do pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni, nie dłuższy niż rok.
W przypadku rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, w części dotyczącej podstawy pobytowej cudzoziemca, należy zaznaczyć lit. d, tj. wskazać, że oświadczenie wydaje się dla cudzoziemca posiadającego inny tytuł pobytowy oraz wpisać w miejscu tego przeznaczonym: „ruch bezwizowy".
W myśl art. 2 i 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do przechowywania jego kserokopii przez cały okres powierzenia pracy. Dokumentem takim może być kopia paszportu ze stampilą potwierdzającą przekroczenie granicy (w przypadku ruchu bezwizowego) lub kopia wizy albo kopia karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia pobytowego lub decyzji w tej sprawie. W przypadku powierzenia wykonywania przy cudzoziemcowi przebywającemu w ramach ruchu bezwizowego, dla uniknięcia ryzyka zarzutu powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, zalecane jest sprawdzenie przez pracodawców pod koniec okresu 90 dni uprawniającego danego cudzoziemca do pobytu bez wizy, czy cudzoziemiec uregulował kwestie pobytowe (tj. ma wizę krajową, odpowiednie zezwolenie na pobyt czasowy upoważniające do wykonywania pracy albo odcisk stempla w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy).

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę