Ochrona danych osobowych - RODO - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Wydawca treści

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych w Powiatowym Urzedzie Pracy w Złotowie

Marcin Misztal

tel. 691 707 120
e-mail:bhp@onet.pl

Klauzula informacyjna dla bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie,ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. telefonicznie: 691 707 120,
  2. elektronicznie: e-mail: bhp@onet.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, określonych w szczególności w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym rejestracji i ustalenia statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, zapewnienia pomocy określonej w ustawie, wydawania decyzji w zakresie statusu i świadczeń,  prowadzenia postępowań administracyjnych i kontrolnych, realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej oraz określenia planów dalszych działań. 
 4. Podstawą przetwarzania danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
  2. art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  3. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i akty wykonawcze do ww. ustawy. 
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracodawcy, przedsiębiorcy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy Policja, Prokuratura, Sąd, Komornik, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, jednostki samorządu terytorialnego powiatu złotowskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, banki obsługujące wypłatę świadczeń, Poczta Polska, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, lekarze medycyny pracy, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 50 lat - zgodnie z instrukcją kancelaryjną, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych w zakresie unormowanym w RODO.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i jest warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości rejestracji i ustalania statusu, zapewnienia pomocy określonej w ustawie, wydawania decyzji w zakresie statusu i świadczeń, prowadzenia postępowań administracyjnych. 
 10. W przypadku niepodania danych, które wymagają przepisy prawa nie będzie możliwa rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie i nie będzie możliwości skorzystania przez Panią/Pana z pomocy określonej w ustawie.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w ustawie i nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych - pracodawców i przedsiębiorców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. telefonicznie: 691 707 120,
  2. elektronicznie: e-mail: bhp@onet.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, określonych w szczególności w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poprzez zapewnienie pomocy określonej w ustawie, tj. prawidłowej realizacji instrumentów i usług rynku pracy a także przeprowadzania czynności monitorująco – sprawdzających.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
  2. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i akty wykonawcze do ww. ustawy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz opinia publiczna (wykazy pracodawców z którymi zawarto umowy o aktywizację zawodową bezrobotnych), dane pracodawców którzy otrzymali pomoc publiczną są zamieszczane w bazie SHRIMP.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres realizacji zadań określonych powyżej i obowiązujący okres archiwizacji, tj. 10 lat - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udzielania pomocy publicznej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych w zakresie unormowanym w RODO.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i jest warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości zapewnienia pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy, tj. prawidłowej realizacji instrumentów i usług rynku pracy, zabezpieczenia przyznanych środków.
 10. W przypadku niepodania danych, które wymagają przepisy prawa nie będzie możliwości skorzystania przez Panią/Pana z pomocy określonej w ustawie. 
 11. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane z publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w ustawie i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. telefonicznie: 691 707 120,
  2. elektronicznie: e-mail: bhp@onet.pl.
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań ustawowych związanych z rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w ewidencji oświadczeń lub w celu prowadzenia postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na pracę sezonową.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO,
  2. art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  3. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  4. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne organy według właściwości terytorialnej lub przedmiotowej: Starostowie, Straż Graniczna, Prezes KRUS, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, Konsulowie RP, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Wojewodowie, Policja, Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z Instrukcją kancelaryjną przez okres 10 lat od dnia wydania postanowienia lub decyzji ostatecznej w sprawie wydania zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę, uchylenia zezwolenia na pracę lub pozostawienia wniosku w sprawie zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę bez rozpoznania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych w zakresie unormowanym w RODO.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Przetwarzanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych, będzie brak możliwości wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz brak możliwości wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dla opiekunów staży i przedstawicieli pracodawców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. telefonicznie: 691 707 120,
  2. elektronicznie: e-mail: bhp@onet.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, określonych w szczególności w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisach wykonawczych do ustawy, w tym prawidłowej realizacji instrumentów i usług rynku pracy.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
  2. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i akty wykonawcze do ww. ustawy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres realizacji zadań określonych powyżej i obowiązujący okres archiwizacji, tj. 10 lat - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie udzielania pomocy publicznej, chyba, że przepisy szczególne stanowią okres krótszy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych w zakresie unormowanym w RODO.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa i jest warunkiem koniecznym do skorzystania z możliwości zapewnienia pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy, tj. prawidłowej realizacji instrumentów i usług rynku pracy.
 10. W przypadku niepodania danych, które wymagają przepisy prawa nie będzie możliwości skorzystania przez Panią/Pana z pomocy określonej w ustawie.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych
  w ustawie i nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podanych pocztą elektroniczną (e-mail)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. telefonicznie: 691 707 120,
  2. elektronicznie: e-mail: bhp@onet.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, a zwłaszcza w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okres wynikający z obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych w zakresie unormowanym w RODO.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umowne, jednakże jest warunkiem ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie związanych z wykonywaniem czynności administracyjnych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w ustawie i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat, prosimy o podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w korespondencji wcześniejszej.

Klauzula informacyjna - Monitoring obiektu

 • administratorem systemu monitoringu jest Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów,

 • monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,

 • podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,

 • zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 8 dni / do nadpisania,

 • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – firma ochroniarska, Policja, Prokuratura, Sądy

 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do jej danych osobowych,

 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bhp@onet.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę