Harmonogram wypłaty świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


Harmonogram wypłaty świadczeń

Harmonogram wypłat zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych,
w kwietniu 2024 r.

Gmina

Miejsce wypłaty

Termin

Miasto Złotów

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie, Aleja Piasta 46
w godz.  900 - 14
00

12.04.2024

Miasto i Gmina Jastrowie

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu
ul. Poznańska 53
w godz.  900 - 1400

12.04.2024

Miasto i Gmina Okonek

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie oddział w Okonku
w godz. 815 - 1530

12.04.2024

Miasto i Gmina Krajenka

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie oddział w Krajence
w godz. 815 - 1500

12.04.2024

Gmina Lipka

Bank Spółdzielczy w Lipce
w godz. 800 – 1515

12.04.2024

Gmina Tarnówka

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie
Punkt Kasowy w Tarnówce
w godz. 815 – 1330

12.04.2024

Gmina Zakrzewo

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie
Punkt Kasowy w Zakrzewie
ul. E.J. Osmańczyka 17
w godz.  900 - 16
45

12.04.2024

Gmina Złotów

Spółdzielczy Bank Ludowy
w Złotowie, ul. Dworzaczka 4
w godz.  1000 - 17
00

12.04.2024

 

Zasady wypłacania świadczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1189 ) Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie informuje, że:

  • zasiłek dla bezrobotnych zgodnie z art.72 ust.10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane,
  • stypendium (stażowe, szkoleniowe, studia podyplomowe) i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. 

Zasiłek, stypendium i dodatek aktywizacyjny Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przekazuje na wskazany przez osobę numer rachunku bankowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.


Osoby, które nie podały numeru rachunku bankowego odbierają świadczenia osobiście wg Harmonogramu wypłat świadczeń gotówkowych podanego wyżej.
 
Informujemy, że wypłata świadczeń odbywa się tylko w dniu wyznaczonym w powyższym harmonogramie. Niepobrane w terminie świadczenia będą wypłacane po uzgodnieniu terminu dodatkowej wypłaty z tutejszym Urzędem.

Świadczenie wypłaca się osobiście bezrobotnemu po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
 
Roszczenia do należnych, a nie pobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji po raz pierwszy.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę