INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego

Kod: 741304

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego 741304

 • Elektromonter instalacji elektrycznych.
 • Elektromonter linii kablowych.
 • Elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć.
 • Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć.
 • Elektromonter sieci trakcyjnej.
 • Elektromonter stacji transformatorowych.
 • Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej.
 • Elektromonter zakładowy.
 • Elektryk.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7413 Electrical line installers and repairers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja F - Budownictwo.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

•analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,

 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii i od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Robert Kłos– EKOVOLT Sp. z o.o., Makowiec.
 • Agnieszka Mąkosa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Dominik Rydz – PG Energetyka Sp. z o.o., Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Małgorzata Szpilska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Ludwik Osmólski – Metro Warszawskie Sp. z o.o., Radom
 • Arkadiusz Malinowski – INTEK Sp. z o.o., Lubawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Tomasz Madej – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Radom.
 • Ewa Urbanek – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa.

Data(rok)opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę