INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Fizjoterapeuta

Kod: 229201

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Fizjoterapeuta 229201

 • Fizykoterapeuta.
 • Rehabilitant.
 • Terapeuta manualny.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2264 Physiotherapist.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007): „Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Dorota Hawryluk-Szopa – MedicaMed, Pruszków.
 • Anna Kaczorowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Adam Markiewicz – Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź.
 • Joanna Woźniczka – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Gosz – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Adelajda Piłat – Zespół Placówek Edukacyjnych, Olsztyn.
 • Olga Wojtasińska – Fundacja Montiana Polonia, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Paweł Hinz – AXIS Paweł Hinz, Gdynia.
 • Anna Ulatowska – 7 Szpital Marynarki Wojennej, Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę