INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne

Kod: 214306

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne 214306

 • Pracownik przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 • Pracownik przedsiębiorstwa/zakładu komunalnego.
 • Inżynier środowiska.
 • Inspektor nadzoru robót sanitarnych.
 • Inspektor ochrony środowiska.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2143 Environmental engineers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w kwietniu 2018 roku,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Agnieszka Bisak – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Warszawa.
 • Aleksander Suszyński – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 • Aleksandra Stachura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Maria Widerszal-Bazyl – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Recenzenci:

 • Marcin Niedbała – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu, Błonie.
 • Paweł Religa – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Marzena Pietrzak-Jadłowska – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, Warszawa.
 • Justyna Koc-Jurczyk – Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie, Rzeszów.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę