INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Menedżer imprez sportowych

Kod: 342204

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Menedżer imprez sportowych 342204

 • Dyrektor sportowy.
 • Kierownik imprezy sportowej.
 • Menedżer sportu.
 • Organizator imprez sportowych.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 3422 Sports coaches, instructors and officials.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Teresa Jaszczyk – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Grażyna Wójtowicz – Radomka SA, Radom.
 • Magdalena Tyczyńska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o., Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Ewa Polak – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów.
 • Joanna Symela-Ziętek – Kręgielnia & Fitness Platinum, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Ryszard Kosiec – Starostwo Powiatowe, Radom.
 • Danuta Sawicka – Szkolny Związek Sportowy, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę