INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Monter sieci telekomunikacyjnych

Kod: 742203

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Monter sieci telekomunikacyjnych 742203

 • Elektromonter napowietrznych linii telekomunikacyjnych.
 • Konserwator sieci telekomunikacyjnych.
 • Konserwator sieci teletechnicznych.
 • Monter kablowych linii łączności.
 • Monter linii napowietrznych telekomunikacyjnych.
 • Monter sieci telefonicznej.
 • Monter telekomunikacyjnych linii kablowych.
 • Monter złączy i osprzętu kablowych linii łączności.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7422 Information and communications technology installers and servicers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja J − Informacja i komunikacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Grażyna Mrozińska-Hotloś – Zespół Szkół Elektronicznych, Lublin.
 • Małgorzata Sołtysiak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Arkadiusz Tatar – ORANGE Polska S.A., Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Tomasz Magnowski – Zespół Szkół Technicznych, Radom.
 • Ewa Urbanek – Instytut Energetyki – lnstytut Badawczy, Warszawa.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Tomasz Madej – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Radom.
 • Anna Wójcikowska – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę